ارائه نمونه سوالات ومطالب مرتبط با جامعه شناسی سوم دبیرستان
 

ارزش یابی پایانی درس جامعه شناسی 2

فصل

درس

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

 

اول

اول

5

2

دوم

سوم

5

2

چهارم

پنجم

6

3

ششم

هفتم

 

 

دوم

اول

4

2

دوم

سوم

 

 

-

3

چهارم

پنجم

2

ششم

هفتم

3

هشتم

نهم

3

دهم

جمع

 

20

20

تذكرات :

1  ـ تعداد سؤالات ، حداقل 14 وحداكثر 18  تا باشد .

2ـ براي هر سؤال ، حداقل 5/0 وحداكثر 2 نمره منظور شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:8  توسط م.ر.فاطمی پور  |